thư viện tài liệu cho nhà đào tạo & tự thực hành

Giảm giá THÊM 15% khi mua đơn hàng trên 9.000.000đ
Giảm giá THÊM 20% khi mua đơn hàng trên 15.000.000đ

click để chọn mục tài liệu

Sách Nghề Đặc Biệt Dành Cho Chuyên Gia

Cẩm Nang Thực Hành Thành Công Trong Đời Sống

Cẩm Nang Thực Hành Trong Kinh Doanh

Cẩm Nang Nghề Đào Tạo – Diễn Thuyết

Cẩm Nang Thực Hành Tâm Linh Trong Đời Sống

Cẩm Nang Thực Hành Sống Tối Giản Để Hạnh Phúc

tất cả đều được biên soạn phù hợp dành cho

cHUYÊN GIA ĐÀO TẠO - DIỄN GIẢ - COACH
& NHỮNG AI MUỐN TỰ THỰC HÀNH

để phát triển bản thân, cải thiện các kết quả trong đời.